Reason 4

Reason 4

You’re assembling IKEA furniture.